nas


Kre­Ac­tive

to zespół ludzi z ogrom­nym doświad­cze­niem w branży reklamowej

Pracu­jemy w niej od wielu lat i mamy na swoim kon­cie bardzo dużo pro­jek­tów począwszy od tworzenia logo po wiz­ytówki, ulotki, banery a na pro­jek­tach okle­ja­nia pojazdów skończy­wszy. Szczególną uwagę poświę­camy dokład­nemu poz­na­niu potrzeb klien­tów tak, by nasze pro­jekty dokład­nie wpa­sowały się w ich gust i potrzeby. Zależy nam, by współpraca była płynna i przy­jemna, a rezul­taty zad­owala­jące oby­d­wie strony. Jeżeli masz jakieś sug­estie na temat usprawnienia pracy, bądź naszych projektów-daj nam znać.

Dzięki Tobie sta­jemy się lepsi!

 

Co robimy?

Jak pracu­jemy?

Jakość 99%
Kreaty­wność 99%
Zaan­gażowanie 99%
Szy­bkie wyko­nanie 99%

Masz pyta­nia?

Nie czekaj! Jesteśmy do Two­jej dys­pozy­cji– wystar­czy tylko jedno kliknięcie 🙂

Zadaj pytanie!
Strony WWW


PO CO JEST CI POTRZEBNA STRONA INTERNETOWA?

Obec­nie strona WWW to pod­sta­wowe narzędzie do rozreklam­owa­nia firmy. Dostępne 24 godziny na dobę, zaw­ier­a­jące wszys­tkie infor­ma­cje na temat Two­jej dzi­ałal­ności. Umożli­wia kon­takt z Tobą nie tylko w okol­icy, ale i na drugim końcu Pol­ski również. Inter­net zawład­nął ludźmi, to tutaj szuka się wsze­la­kich infor­ma­cji, więc jeśli Cię tu nie ma– to teo­re­ty­cznie nie ma Cię wcale.

 • Tworze­nie stron WWW

  PO CO JEST CI POTRZEBNA STRONA INTERNETOWA?

  Obec­nie strona WWW to pod­sta­wowe narzędzie do rozreklam­owa­nia firmy, zaw­ier­a­jące wszys­tkie infor­ma­cje na temat Two­jej dzi­ałal­ności. Umożli­wia­jące kon­takt z Tobą. Nie tylko w okol­icy, ale i na drugim końcu Pol­ski również. Inter­net zawład­nął ludźmi, więc jeśli Cię tu nie ma– to teo­re­ty­cznie nie ma Cię wcale.

  Więcej
 • Tworze­nie szablonów Alle­gro

  Prowadzisz dzi­ałal­ność poprzez Allegro?

  Więc potrze­bu­jesz dobrego szablonu rekla­mu­jącego Twój pro­dukt. Musisz przy­ciągnąć uwagę, atrak­cyjnie wyek­sponować usługę a jed­nocześnie podać wszys­tkie potrzebne infor­ma­cje w prze­jrzysty sposób.

  Więcej
 • Pozy­cjonowanie stron WWW

  Bo samo ist­nie­nie w sieci to za mało!

  Codzi­en­nie pow­staje setki, o ile nie tysiące firm które będą dla Ciebie konkurencją. Nie możesz stać z założonymi rękami, musisz wal­czyć o miejsce w pier­wszym szeregu– jak najbliżej klienta!

  Więcej

NA CZYM POLEGA PROFESJONALNE TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH?

 • Na rozpoz­na­niu rynku– Twoja strona musi w pełni satys­fakcjonować klienta, więc jeśli konkurencji czegoś brakuje– trzeba to wykorzystać.
 • Na kreaty­wności– kole­jna taka sama strona w oceanie kolorowych grafik zginie zupełnie.
 • Na konkre­tach– ludzie lubią konkrety, lubią wiedzieć co, gdzie, za ile i w jakim cza­sie. My zaj­mu­jemy się konkre­tami. Wujek Google też lubi konkrety, więc będzie szy­bko kierował klien­tów do Two­jej strony. Dlat­ego nasze pro­jek­towanie stron WWW jest najlep­sze dla Ciebie.

strona_www
strona_www

MAM JUŻ STRONĘ WWWCO DALEJ?

Samo stworze­nie strony inter­ne­towej nie przyniesie dużych zysków bez odpowied­niego prowadzenia i pozy­cjonowa­nia jej.

Czym jest pozy­cjonowanie stron inter­ne­towych w wyszukiwarkach?

strona_www

Jest to forma pro­mocji Two­jej strony. Skrom­nie mówiąc.Tak naprawdę jest to ogromna, bijąca po oczach niczym neony w Las Vegas reklama Two­jej inter­ne­towej wiz­ytówki WWW. Jest to umiejętne zwięk­szanie pop­u­larności Two­jej strony, by była wyświ­et­lana na pier­wszych miejs­cach w wyszuki­wa­ni­ach Google. Bez ograniczeń lokalnych, bez obaw przed trafie­niem do niewłaś­ci­wego odbiorcy– bezprob­le­mowa, genialna reklama.

Jak pozy­cjonować strony WWW?

Prosto. Siadasz i dzi­ałasz 🙂
A na poważnie– to też siadasz i dzi­ałasz– anal­izu­jesz rynek, konkurencję, potenc­jal­nych odbior­ców. Wchodzisz w ich umysł, wyczy­tu­jesz ich prag­nienia, zaczy­nasz myśleć jak oni i robisz wszys­tko, by znaleźli potrzebne rzeczy na Two­jej stronie. Opty­mal­iza­cja kodu strony WWW. Dopa­sowanie fraz. SEO SEMWSO. My tak robimy. I robimy to dobrze.

Zas­tanaw­iasz się jak wypozy­cjonować stronę?

Myślimy– a w sumie to jesteśmy tego pewni, że powinieneś sko­pi­ować tego maila– biuro@kreactive.pl  i na niego wysłać zapy­tanie. Skuteczne pozy­cjonowanie stron to nasz żywioł.

Masz pyta­nia?

Nie czekaj! Jesteśmy do Two­jej dys­pozy­cji– wystar­czy tylko jedno kliknięcie 🙂

Zadaj pytanie!
Wydruki wielkiego formatu


drukarka

Czym są wydruki wielkoformatowe?

Nie jest to nigdzie dokład­nie spre­cy­zowane, ale przyjęło się,  że są to wszys­tkie wydruki od for­matu A3 wzwyż. Najczęś­ciej drukowane na drukarkach wielko­for­ma­towych o sze­rokości od 17” do 100” rzadziej więk­szych. Nadal mało mówi? No więc są to wszelkiego rodzaju plakaty, banery oraz nakle­jki, które na co dzień rekla­mują mil­iony firm i pro­duk­tów– od tablic infor­ma­cyjnych, poprzez przy­drożne bill­boardy, wit­ryny skle­powe oraz pojazdy.

Drukar­nia wielko­for­ma­towa a druk solwentowy

Plotery sol­wen­towe stosowane do drukowa­nia wydruków wielko­for­ma­towych charak­teryzują się korzys­taniem z tuszy sol­wen­towych– tuszy opar­tych na bazie roz­puszczal­ników organ­icznych. Sto­su­jemy tusze ekosol­wen­towe co umożli­wia stosowanie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Nie są szkodliwe, po wyschnię­ciu są bez­za­pa­chowe, a odporność na wiele czyn­ników zewnętrzych w tym promie­nie ultra­fi­o­le­towe pozwala stosować wydruki wielko­for­ma­towe na zewnątrz bez utraty jakości.

Masz pyta­nia?

Nie czekaj! Jesteśmy do Two­jej dys­pozy­cji– wystar­czy tylko jedno kliknięcie 🙂

Zadaj pytanie!
Oklejanie pojazdów


oklejanie1

Jakie korzyści niesie za  sobą okle­janie pojazdów?

Wyko­nanie reklamy mobil­nej niesie olbrzymie korzyści. Obec­nie samochód częś­ciowo trak­towany jest jako wiz­ytówka firmy i przemierza­jąc spore odległości infor­muje prze­chod­niów oraz kierow­ców innych pojazdów o ist­nie­niu firmy. Dojeżdża­jąc do klienta ład­nie okle­jonym samo­cho­dem dajemy dowód prestiżu firmy, która dba zarówno o klienta jak i o swój wiz­erunek. Wykonu­jąc ciekawą prezen­tację firmy na samo­chodzie można pozyskać wielu klien­tów. Koszty związane z okle­je­niem samo­chodu szy­bko się zwracają, a kole­jne miesiące są już tylko dar­mową prezen­tacją firmy.

 

Jak okle­jamy?

 • Okle­janie pojazdów

  Przy­ciąg­nij uwagę klien­tów będąc w dowol­nym miejscu i zwiększ prestiż oraz renomę firmy.

  Więcej
 • Przy­go­towanie pojazdu

  Kilka ważnych rad by Twoja reklama była trwałą i długo cieszyła się wysoką jakością.

  Więcej
 • Mate­ri­ały

  Czyli z czego korzys­tamy byś był zad­owolony z reklamy i zdoby­wał nowych klientów.

  Więcej
 • Usuwanie Starych reklam

  Co zro­bić gdy reklama przes­tanie zdoby­wać a zacznie odpy­chać klientów?

  Więcej

Masz pyta­nia?

Nie czekaj! Jesteśmy do Two­jej dys­pozy­cji– wystar­czy tylko jedno kliknięcie 🙂

Zadaj pytanie!
Poligrafia


Jakie zas­tosowanie ma poligrafia?

Chcesz by Klient miał infor­ma­cje o Two­jej fir­mie zawsze blisko siebie? Więc tu zaczyna się rola wydruków poligraficznych. Każda wiz­ytówka, ulotka i karta fir­mowa to źródło infor­ma­cji dla klienta o Two­jej fir­mie, które ma zawsze pod ręką. A prze­cież o to chodzi, by klient potrze­bu­jąc Twoich usług mógł się z Tobą niezwłocznie skontaktować.

hopek

Masz pyta­nia?

Nie czekaj! Jesteśmy do Two­jej dys­pozy­cji– wystar­czy tylko jedno kliknięcie 🙂

Zadaj pytanie!
Reklama Zewnętrzna


Co daje reklama zewnętrzna

Reklama zewnętrzna dzi­ała bardzo dobrze na pro­mowanie pro­duktu w określonych obszarach geograficznych. Choć bill­boardy, przys­tanki auto­bu­sowe i reklamy na pojaz­dach mogą być bardzo skuteczne dla właś­ci­ciela małej firmy, to każda udana zewnętrzna kam­pa­nia zaczyna się z włas­nej lokaliza­cji. Znak zewnętrzny jest często pier­wszą rzeczą, jaki potenc­jalny klient widzi . Twój znak powinien być wystar­cza­jąco jasny i wyraźny , aby zwró­cić na siebie uwagę i wystar­cza­jąco infor­mu­jący aby potenc­jalni klienci wiedzieli, jakich usług lub towarów mogą się spodziewać. Ele­menty reklamy zewnętrznej najczęś­ciej stosowane:

Untitled-1

Untitled-2

Nośniki reklamy

 • bill­bordy (banerowe, papierowe, okle­jone folią) umieszczane w miejs­cach o jak najwięk­szym natęże­niu ruchu,
 • reklamy na pojazdach,
 • słupy ogłoszeniowe na plakaty,
 • tablice infor­ma­cyjne.

Reklama na budynku

 • reklamy świ­etlne– dzięki oświ­etle­niu dzi­ałają nieza­leżnie od pory dnia.
  • kasetony (gięte z dibondu, z licem z plexi, z nacią­ganym licem, wyświ­et­lacze ledowe)
  • tablice
   • oświ­et­lane
   • podświ­et­lane
  • litery świetlne
  • litery podświetlane
 • Litery przestrzenne

Masz pyta­nia?

Nie czekaj! Jesteśmy do Two­jej dys­pozy­cji– wystar­czy tylko jedno kliknięcie 🙂

Zadaj pytanie!
Kontakt


Jesteśmy tutaj

ul. Jana Koczeli 9
38–100 Strzyżów
biuro@kreactive.pl

Blog

Go to blog


KreActive

Reklamy kreatywne Strzyżów

Nothing Found

Apologies, but no results were found. Perhaps searching will help find a related post.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress